Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення словникового запасу.

немає у наявності
У вибране

Оцінити:

Код товара:  978-966-10-1368-0
Видавець: Видавництво Богдан

Доставка

 

 


Гарантия обмен/возврат товара в течение 14 дней


Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24, Безналичными

Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення словникового запасу.

Дане видання є одночасно навчальним і довідниковим лексико-графічним посібником. До словника входить понад 20 тисяч англійських слів та усталених виразів з їх українськими та російськими відповідниками. Основна його перевага у тому, що тематичний принцип побудови робить словник зручним для навчання англійської мови; а формування тематичних списків не тільки з окремих слів, а й словосполучень сприяє кращому засвоєнню пропонованого матеріалу. Видання може бути використане учнями, вчителями та викладачами англійської мови сердніх та вищих навчальних закладів, мовних курсів. Зміст
Передмова
1. Family, Family Life / Родина, життя у родині / Семья, жизнь в семье
Family Relations / Сімейні стосунки / Семейные отношения
Marriage / Шлюб / Брак
Birth / Народження / Рождение
Babyhood, Childhood, Adolescence / Дитинство, дитячі роки, отроцтво / Младенчество, детство, отрочество
Toys, Games, Pastimes / Іграшки, ігри, дозвілля / Игрушки, игры, времяпрепровождение
Household Duties / Домашні обов’язки / Домашние обязанности
Death / Смерть / Смерть
Welfare & Education / Соціальне забезпечення та освіта /
Социальное обеспечение и образование
2. People: Appearance, Character / Люди: зовнішність, характер / Люди: внешность, характер
Describing Head, Hair, Hairstyle / Опис голови, волосся, зачіски / Описание головы, волос, прически
Describing Face / Опис обличчя / Описание лица
Describing Toiletry / Опис предметів туалету / Описание туалетных принадлежностей
Describing Figure / Опис фігури / Описание фигуры
Describing Characters Of People, Their Behaviour & Moods /
Опис характерів людей, їх поведінки і настрою / Описание характеров людей, их поведения и настроения
3. Meals, Food Products, Beverage, Dishes / Їжа, харчові продукти, напої, страви / Еда, пищевые продукты, напитки, блюда
Meals, Food / Споживання їжі, їжа / Еда, пища
Soup / Супи / Супы
Meat Dishes / Страви з м’яса / Блюда из мяса
Game & Fowl / Дичина і птиця / Дичь и птица
Sea and Exotic Products / Морепродукти та екзотичні продукти / Морепродукты и экзотические продукты
Vegetables / Овочі; гарнір / Овощи; гарнир
Spices / Спеції / Специи
Fruits & Berries / Фрукти і ягоди / Фрукты и ягоды
Mushrooms / Гриби / Грибы
Pastas & Cereals / Макаронні вироби та крупи / Макаронные изделия и крупы
Dairy Produce / Молочні продукти / Молочные продукты
Bakery Products; Cookery & Sweets / Хлібобулочні вироби; кулінарні вироби і солодощі / Хлебобулочные изделия; кулинарные изделия и сладости
Confectionery / Кондитерські товари, солодощі /
Кондитерские товары, сладости
Beverages / Напої / Напитки
Cooking / Приготування їжі / Приготовление пищи
Eating Out / Їжа в ресторані (тобто поза домом, не вдома) /
Еда в ресторане (и т.п., т.е. вне дома)
4. Clothes / Одяг / Одежда
Speaking аbout Clothes / Говоримо про одяг / Говорим об одежде
Garments / Одяг (предмети одягу) / Одежда (предметы одежды)
Cut, Style and Parts оf Clothes / Покрій і деталі одягу /
Покрой и детали одежды
Underwear (Undergarments) / Спідня білизна / Нижнее белье
Headgear (Headwear) / Головні убори / Головные уборы
Textiles / Тканини / Ткани
Footwear / Взуття / Обувь
Accessories / Супутні товари / Сопутствующие товары
Jewellery / Ювелірні вироби / Ювелирные изделия
5. Houses & Apartments; Furniture & Household Objects /
Будинки і квартири; меблі і предмети домашнього побуту / Дома и квартиры; мебель и предметы домашнего обихода
Houses, Premises, Outhouses, Other Buildings / Будинки, територія, що примикає до них, надвірні приміщення, інші будівлі / Дома, примыкающая к ним территория, надворные помещения, другие строения
Houses, Their Parts / Будинки, їх частини / Дома, их части
Building, Construction Work; Repairing, Decorating,
Refurbishing / Будівництво; ремонт / Строительство; ремонт
Flat, Rooms, Furniture, Interior Décor / Квартира, кімнати, меблі, внутрішнє оздоблення / Квартира, комнаты, мебель, внутреннее оформление
Conveniences, Labour-Saving Devices аnd Gadgets, Household
Objects, Utensils, Tools / Зручності, побутові прилади та механічні пристосування, предмети домашнього побуту, кухонний посуд, інструменти / Удобства, бытовые приборы и механические приспособления, предметы домашнего обихода, кухонная посуда, инструменты
6. Health, Health Care, Medicine, Medical Care / Здоров’я, охорона здоров’я, медицина, медична допомога /
Здоровье, здравоохранение, медицина, медицинская помощь
Man, Parts of the Body / Людина, частини тіла / Человек, части тела
Medical Professions / Медичні професії / Медицинские профессии
Medical Services / Медичне обслуговування / Медицинское обслуживание
Visit to a Doctor / Відвідування лікаря / Посещение врача
Complaints, Symptoms, Diseases / Скарги, симптоматика, хвороби / Жалобы, симптоматика, болезни
Chemist’s Drugstore / Аптека / Аптека
7. Education / Освіта / Образование
Types of Education and Training / Види освіти і навчання /
Виды образования и обучения
Educational Facilities / Навчальні заклади / Учебные заведения
Teaching-Learning Process / Навчальний процес / Учебный пр оцесс
Course, Subject, Science / Курс, предмет, наука / Курс, предмет, наука
Tests and Examinations / Заліки та іспити / Зачеты и экзамены
People in Learning / Ті, хто вчаться / Те, кто учатся
People in Teaching / Ті, хто вчать / Те, кто учат
Certificates, Diplomas, Degrees; Doing Research / Атестати, дипломи, ступені; виконання наукових досліджень /
Аттестаты, дипломы, степени; выполнение научных исследований
Assessing the Progress / Оцінка успішності / Оценка успеваемости
Classroom Activities / Робота в аудиторії / Работа в аудитории
8. Leisure Time Activities, Hobbies & Interests /
Проведення дозвілля, захоплення та інтереси /
Проведение досуга, увлечения и интересы
Literature / Література / Литература
Cinematograph, Radio & TV / Кінематограф, радіо і телебачення / Кинематограф, радио и телевидение
Circus / Цирк / Цирк
Theatre & Music / Театр і музика / Театр и музыка
Museums, Art, Folk Arts / Музеї, мистецтво, народне мистецтво / Музеи, искусство, народное искусство
Sport and Games / Спорт та ігри / Спорт и игры
9. Everyday Activities and States / Повсякденні дії та стани / Повседневные действия и состояния
10. Travelling, Tourism, Business Trip Abroad / Подорожі, туризм, відрядження за кордон / Путешествия, туризм, заграничная командировка
Touring / Подорожі, поїздки, екскурсії / Путешествия, поездки, экскурсии
At an Airport. Travelling by Plane / В аеропорту. Подорож літаком / В аэропорту. Путешествие самолетом
Voyage by Sea / Подорож морем / Путешествие морем
Travelling by Train / Подорож потягом / Путешествие поездом
Customs Procedures / Проходження митного контролю /
Прохождение таможенного контроля
Staying at a Hotel / У готелі / В гостинице
Currency, Bank Services / Валюта, банківські послуги /
Валюта, банковские услуги
Sending Specialists Abroad / Відряджання фахівців за кордон /
Командирование специалистов за границу
11. In а City, Town, Village / В місті, містечку, селі / В городе, городке, деревне
Naming & Describing Buildings; Directions Inside a Building /
Назва і опис будинків; як орієнтуватись усередині будівлі /
Название и описание зданий; как найти дорогу внутри здания
In the City, Town, Village / У місті, селі / В городе, деревне
Public Transport / Громадський транспорт / Общественный транспорт
Private Transport / Приватний транспорт / Частный транспорт
Sightseeing / Огляд визначних пам’яток / Осмотр достопримечательностей
12. Weather, Land Surface, Time / Погода, рельєф земної поверхні, час / Погода, рельеф земной поверхности, время
Climate, Weather Forecast, Natural Phenomena / Клімат, прогноз погоди, явища природи / Климат, прогноз погоды, явления природы
Geography, Map, Land Surface, Relief, Minerals / Географія, карта, земна поверхня, рельєф місцевості, корисні копалини / География, карта, земная поверхность, рельеф местности, полезные ископаемые
Time / Час / Время
13. Ecology and Protection оf Environment / Екологія та охорона довкілля / Экология и охрана окружающей среды
Water Pullution, Water Supply аnd Wastewater / Забруднення води, водопостачання і водовідведення / Загрязнение вод, водоснабжение и водоотвод
Atmosphere Pollution / Забруднення атмосфери / Загрязнение атмосферы
Land аnd Soil Pollution / Забруднення землі і ґрунтів /
Загрязнение земли и почв
Wildlife аnd Environment / Жива природа і навколишнє середовище / Живая природа и окружающая среда
Environment аnd Energy Production / Навколишнє середовище і виробництво енергії / Окружающая среда и производство энергии
Urbanization аnd Ecology / Урбанізація та екологія /
Урбанизация и экология
Protection of Environment, Green Management / Охорона навколишнього середовища та екологічний менеджмент /
Охрана окружающей среды и экологический менеджмент
14. Applying for a Job / Працевлаштування / Поступление на работу
Company, Firm,Vacancy, Post / Position / Компанія, фірма, вакансія, посада / Компания, фирма, вакансия, должность
Application / Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу
Education / Освіта / Образование
Working Experience / Досвід роботи / Опыт работы
Skills, Knowledge / Уміння, знання / Умения, знания
Personal Qualities, Character / Особисті якості, характер /
Личные качества, характер
Interview / Співбесіда / Собеседование
Working Conditions / Умови роботи / Условия работы
Welfare Scheme / Система соціального забезпечення /
Система социального обеспечения
15. Office Work and Business Activities / Робота в офісі та ділова активність / Работа в офисе и деловая активность
Office Furniture / Офісні меблі / Офисная мебель
Office Equipment / Офісне обладнання / Офисное оборудование
Stationery / Канцелярські товари / Канцелярские товары
Office Safety and Security / Безпека та охорона офісу /
Безопасность и охрана офиса
The Company You Work for / Компанія, в якій ви працюєте /
Компания, в которой вы работаете
Job Titles / Назви посад / Названия должностей
Communications in the Office / Засоби зв’язку в офісі /
Средства связи в офисе
Speaking over the Phone / Телефонна розмова / Телефонный разговор
Petty Cash & Changing Money / Дрібна готівка і розмін грошей / Мелкая наличность и размен денег
Filing / Реєстрація і зберігання матеріалів / Регистрация и хранение материалов
Handling Mail / Здійснення поштових операцій /
Осуществление почтовых операций
Holding Meetings / Проведення зборів / Проведение собраний
Managing Paperwork / Робота з діловими паперами / Работа с деловыми бумагами
Writing / Письмові роботи / Письменные работы
Writing Business Letters / Ділове листування / Деловая переписка
The Text of the Contract / Текст контракту / Текст контракта
Fairs аnd Exhibitions / Ярмарки і виставки / Ярмарки и выставки
Conferences / Конференції / Конференции
Adverbs and Prepositional Word Combinations / Прислівники і прийменникові словосполучення / Наречия и предложные словосочетания
Some Latin Abbriviations / Деякі латинські скорочення /
Некоторые латинские сокращения

ISBN: 978-966-10-1368-0
Кількість сторінок: 584
Обкладинка: М'яка
Формат: 145х200
Вага: 500 г

Дане видання є одночасно навчальним і довідниковим лексико-графічним посібником. До словника входить понад 20 тисяч англійських слів та усталених виразів з їх українськими та російськими відповідниками. Основна його перевага у тому, що тематичний принцип побудови робить словник зручним для навчання англійської мови; а формування тематичних списків не тільки з окремих слів, а й словосполучень сприяє кращому засвоєнню пропонованого матеріалу. Видання може бути використане учнями, вчителями та викладачами англійської мови сердніх та вищих навчальних закладів, мовних курсів. Зміст
Передмова
1. Family, Family Life / Родина, життя у родині / Семья, жизнь в семье
Family Relations / Сімейні стосунки / Семейные отношения
Marriage / Шлюб / Брак
Birth / Народження / Рождение
Babyhood, Childhood, Adolescence / Дитинство, дитячі роки, отроцтво / Младенчество, детство, отрочество
Toys, Games, Pastimes / Іграшки, ігри, дозвілля / Игрушки, игры, времяпрепровождение
Household Duties / Домашні обов’язки / Домашние обязанности
Death / Смерть / Смерть
Welfare & Education / Соціальне забезпечення та освіта /
Социальное обеспечение и образование
2. People: Appearance, Character / Люди: зовнішність, характер / Люди: внешность, характер
Describing Head, Hair, Hairstyle / Опис голови, волосся, зачіски / Описание головы, волос, прически
Describing Face / Опис обличчя / Описание лица
Describing Toiletry / Опис предметів туалету / Описание туалетных принадлежностей
Describing Figure / Опис фігури / Описание фигуры
Describing Characters Of People, Their Behaviour & Moods /
Опис характерів людей, їх поведінки і настрою / Описание характеров людей, их поведения и настроения
3. Meals, Food Products, Beverage, Dishes / Їжа, харчові продукти, напої, страви / Еда, пищевые продукты, напитки, блюда
Meals, Food / Споживання їжі, їжа / Еда, пища
Soup / Супи / Супы
Meat Dishes / Страви з м’яса / Блюда из мяса
Game & Fowl / Дичина і птиця / Дичь и птица
Sea and Exotic Products / Морепродукти та екзотичні продукти / Морепродукты и экзотические продукты
Vegetables / Овочі; гарнір / Овощи; гарнир
Spices / Спеції / Специи
Fruits & Berries / Фрукти і ягоди / Фрукты и ягоды
Mushrooms / Гриби / Грибы
Pastas & Cereals / Макаронні вироби та крупи / Макаронные изделия и крупы
Dairy Produce / Молочні продукти / Молочные продукты
Bakery Products; Cookery & Sweets / Хлібобулочні вироби; кулінарні вироби і солодощі / Хлебобулочные изделия; кулинарные изделия и сладости
Confectionery / Кондитерські товари, солодощі /
Кондитерские товары, сладости
Beverages / Напої / Напитки
Cooking / Приготування їжі / Приготовление пищи
Eating Out / Їжа в ресторані (тобто поза домом, не вдома) /
Еда в ресторане (и т.п., т.е. вне дома)
4. Clothes / Одяг / Одежда
Speaking аbout Clothes / Говоримо про одяг / Говорим об одежде
Garments / Одяг (предмети одягу) / Одежда (предметы одежды)
Cut, Style and Parts оf Clothes / Покрій і деталі одягу /
Покрой и детали одежды
Underwear (Undergarments) / Спідня білизна / Нижнее белье
Headgear (Headwear) / Головні убори / Головные уборы
Textiles / Тканини / Ткани
Footwear / Взуття / Обувь
Accessories / Супутні товари / Сопутствующие товары
Jewellery / Ювелірні вироби / Ювелирные изделия
5. Houses & Apartments; Furniture & Household Objects /
Будинки і квартири; меблі і предмети домашнього побуту / Дома и квартиры; мебель и предметы домашнего обихода
Houses, Premises, Outhouses, Other Buildings / Будинки, територія, що примикає до них, надвірні приміщення, інші будівлі / Дома, примыкающая к ним территория, надворные помещения, другие строения
Houses, Their Parts / Будинки, їх частини / Дома, их части
Building, Construction Work; Repairing, Decorating,
Refurbishing / Будівництво; ремонт / Строительство; ремонт
Flat, Rooms, Furniture, Interior Décor / Квартира, кімнати, меблі, внутрішнє оздоблення / Квартира, комнаты, мебель, внутреннее оформление
Conveniences, Labour-Saving Devices аnd Gadgets, Household
Objects, Utensils, Tools / Зручності, побутові прилади та механічні пристосування, предмети домашнього побуту, кухонний посуд, інструменти / Удобства, бытовые приборы и механические приспособления, предметы домашнего обихода, кухонная посуда, инструменты
6. Health, Health Care, Medicine, Medical Care / Здоров’я, охорона здоров’я, медицина, медична допомога /
Здоровье, здравоохранение, медицина, медицинская помощь
Man, Parts of the Body / Людина, частини тіла / Человек, части тела
Medical Professions / Медичні професії / Медицинские профессии
Medical Services / Медичне обслуговування / Медицинское обслуживание
Visit to a Doctor / Відвідування лікаря / Посещение врача
Complaints, Symptoms, Diseases / Скарги, симптоматика, хвороби / Жалобы, симптоматика, болезни
Chemist’s Drugstore / Аптека / Аптека
7. Education / Освіта / Образование
Types of Education and Training / Види освіти і навчання /
Виды образования и обучения
Educational Facilities / Навчальні заклади / Учебные заведения
Teaching-Learning Process / Навчальний процес / Учебный пр оцесс
Course, Subject, Science / Курс, предмет, наука / Курс, предмет, наука
Tests and Examinations / Заліки та іспити / Зачеты и экзамены
People in Learning / Ті, хто вчаться / Те, кто учатся
People in Teaching / Ті, хто вчать / Те, кто учат
Certificates, Diplomas, Degrees; Doing Research / Атестати, дипломи, ступені; виконання наукових досліджень /
Аттестаты, дипломы, степени; выполнение научных исследований
Assessing the Progress / Оцінка успішності / Оценка успеваемости
Classroom Activities / Робота в аудиторії / Работа в аудитории
8. Leisure Time Activities, Hobbies & Interests /
Проведення дозвілля, захоплення та інтереси /
Проведение досуга, увлечения и интересы
Literature / Література / Литература
Cinematograph, Radio & TV / Кінематограф, радіо і телебачення / Кинематограф, радио и телевидение
Circus / Цирк / Цирк
Theatre & Music / Театр і музика / Театр и музыка
Museums, Art, Folk Arts / Музеї, мистецтво, народне мистецтво / Музеи, искусство, народное искусство
Sport and Games / Спорт та ігри / Спорт и игры
9. Everyday Activities and States / Повсякденні дії та стани / Повседневные действия и состояния
10. Travelling, Tourism, Business Trip Abroad / Подорожі, туризм, відрядження за кордон / Путешествия, туризм, заграничная командировка
Touring / Подорожі, поїздки, екскурсії / Путешествия, поездки, экскурсии
At an Airport. Travelling by Plane / В аеропорту. Подорож літаком / В аэропорту. Путешествие самолетом
Voyage by Sea / Подорож морем / Путешествие морем
Travelling by Train / Подорож потягом / Путешествие поездом
Customs Procedures / Проходження митного контролю /
Прохождение таможенного контроля
Staying at a Hotel / У готелі / В гостинице
Currency, Bank Services / Валюта, банківські послуги /
Валюта, банковские услуги
Sending Specialists Abroad / Відряджання фахівців за кордон /
Командирование специалистов за границу
11. In а City, Town, Village / В місті, містечку, селі / В городе, городке, деревне
Naming & Describing Buildings; Directions Inside a Building /
Назва і опис будинків; як орієнтуватись усередині будівлі /
Название и описание зданий; как найти дорогу внутри здания
In the City, Town, Village / У місті, селі / В городе, деревне
Public Transport / Громадський транспорт / Общественный транспорт
Private Transport / Приватний транспорт / Частный транспорт
Sightseeing / Огляд визначних пам’яток / Осмотр достопримечательностей
12. Weather, Land Surface, Time / Погода, рельєф земної поверхні, час / Погода, рельеф земной поверхности, время
Climate, Weather Forecast, Natural Phenomena / Клімат, прогноз погоди, явища природи / Климат, прогноз погоды, явления природы
Geography, Map, Land Surface, Relief, Minerals / Географія, карта, земна поверхня, рельєф місцевості, корисні копалини / География, карта, земная поверхность, рельеф местности, полезные ископаемые
Time / Час / Время
13. Ecology and Protection оf Environment / Екологія та охорона довкілля / Экология и охрана окружающей среды
Water Pullution, Water Supply аnd Wastewater / Забруднення води, водопостачання і водовідведення / Загрязнение вод, водоснабжение и водоотвод
Atmosphere Pollution / Забруднення атмосфери / Загрязнение атмосферы
Land аnd Soil Pollution / Забруднення землі і ґрунтів /
Загрязнение земли и почв
Wildlife аnd Environment / Жива природа і навколишнє середовище / Живая природа и окружающая среда
Environment аnd Energy Production / Навколишнє середовище і виробництво енергії / Окружающая среда и производство энергии
Urbanization аnd Ecology / Урбанізація та екологія /
Урбанизация и экология
Protection of Environment, Green Management / Охорона навколишнього середовища та екологічний менеджмент /
Охрана окружающей среды и экологический менеджмент
14. Applying for a Job / Працевлаштування / Поступление на работу
Company, Firm,Vacancy, Post / Position / Компанія, фірма, вакансія, посада / Компания, фирма, вакансия, должность
Application / Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу
Education / Освіта / Образование
Working Experience / Досвід роботи / Опыт работы
Skills, Knowledge / Уміння, знання / Умения, знания
Personal Qualities, Character / Особисті якості, характер /
Личные качества, характер
Interview / Співбесіда / Собеседование
Working Conditions / Умови роботи / Условия работы
Welfare Scheme / Система соціального забезпечення /
Система социального обеспечения
15. Office Work and Business Activities / Робота в офісі та ділова активність / Работа в офисе и деловая активность
Office Furniture / Офісні меблі / Офисная мебель
Office Equipment / Офісне обладнання / Офисное оборудование
Stationery / Канцелярські товари / Канцелярские товары
Office Safety and Security / Безпека та охорона офісу /
Безопасность и охрана офиса
The Company You Work for / Компанія, в якій ви працюєте /
Компания, в которой вы работаете
Job Titles / Назви посад / Названия должностей
Communications in the Office / Засоби зв’язку в офісі /
Средства связи в офисе
Speaking over the Phone / Телефонна розмова / Телефонный разговор
Petty Cash & Changing Money / Дрібна готівка і розмін грошей / Мелкая наличность и размен денег
Filing / Реєстрація і зберігання матеріалів / Регистрация и хранение материалов
Handling Mail / Здійснення поштових операцій /
Осуществление почтовых операций
Holding Meetings / Проведення зборів / Проведение собраний
Managing Paperwork / Робота з діловими паперами / Работа с деловыми бумагами
Writing / Письмові роботи / Письменные работы
Writing Business Letters / Ділове листування / Деловая переписка
The Text of the Contract / Текст контракту / Текст контракта
Fairs аnd Exhibitions / Ярмарки і виставки / Ярмарки и выставки
Conferences / Конференції / Конференции
Adverbs and Prepositional Word Combinations / Прислівники і прийменникові словосполучення / Наречия и предложные словосочетания
Some Latin Abbriviations / Деякі латинські скорочення /
Некоторые латинские сокращения
Ви можете задати нам запитання за допомогою наступної форми.
code

Ви дивились

Немає товарів